Cukrovka - Diabetes mellitus a první pomoc

Čtvrtek v 22:27 |  Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 24343/2016-1-744
Termín:
09. 12. 2016 (pátek) / 9:00 - 12:15
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
490,- Kč / osoba
Program:
Cukrovka (DM) - příčiny
- příznaky
- projevy nemoci
Základní pojmy - glykémie
- hypoglykémie
- hyperglykémie
- PAD

Úvod do problematiky první pomoci
Bezvědomí - příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy
Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- podpůrné dýchání
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.
 

Dospělí i děti si vyráběli adventní věnce

28. listopadu 2016 v 22:52 |  Uskutečněné akce
Výtvarnou dílnou na téma "Adventní věnce - výroba a dekorování" jsme poslední sobotu v listopadu zahájili přípravu na letošní vánoční svátky.


Začátečníci i pokročilí, dospělí i velké děti měli možnost udělat si pod vedením zkušené lektorky Nadi Kohoutové vlastní adventní věnec a ozdobit ho. K dispozici měli tradiční i netradiční materiály, a pak už záleželo jen na jejich fantazii.


Doufejme, že se nám podařilo nastartovat tu pravou vánoční atmosféru!


První pomoc - šance pro život - závěrečná zpráva k projektu

26. listopadu 2016 v 22:26 |  Aktuality

Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor zdravotnictví

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary


Český červený kříž první pomoc nejen školí, ale snaží se i jinými způsoby znalosti poskytování první pomoci aktivně propagovat a šířit mezi občany. Idea projektu vychází z poslání ČČK předcházet a zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti. Náplní projektu je seznamování dětí a mládeže s principy ochrany zdraví a záchrany života. ČČK se snaží podchytit zájem o tuto problematiku už u těch nejmenších - u dětí v mateřských školách. S výukou první pomoci začínáme už u dětí, které jsou mnohem přístupnější a zábavným způsobem se jim dá vnuknout základní myšlenka tohoto projektu - záchrana života - pomoc druhému. To, že seznamování se s principy ochrany zdraví je nejúčinnější u dětí školního věku a mládeže, vyplývá nejen z výše uvedeného, ale je to ověřeno dlouholetou praxí.

Děti ¬(mladí zdravotníci z I. stupně) základních škol se každoročně zúčastňují soutěží Hlídek mladých zdravotníků. Starší děti (mladí zdravotníci II. stupně) mimo soutěží absolvují okresní studijní středisko, kde se zdokonalují zejména v praktickém poskytování první pomoci. Pomáhají při školení mladších dětí. Mladí lidé na středních školách se účastní soutěží družstev první pomoci, kde si procvičují především praktickou první pomoc, zabezpečují zdravotnické dozory na kulturních a sportovních akcích, školí mladé zdravotníky, připravují pro ně soutěže, studijní střediska atd.
V rámci výuky první pomoci dospělých - pro širokou veřejnost praktický výcvik v poskytování první pomoci (základní myšlenka: záchrana života - pomoc druhému) - kardiopulmonální resuscitace na resuscitačních fantomech, maskování poranění apod

Cílem je vzbudit zájem lidí o problematiku poskytování první pomoci, seznámit se zásadami ochrany zdraví a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony. Umět poskytnout zdravotnickou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. Velmi pozitivně se na těchto počtech projevuje skutečnost, že ČČK je jako jediný v ČR držitelem Evropského certifikátu první pomoci uděleného Evropským referenčním centrem ČK pro Základní normu zdravotnických znalostí (2008). Karlovarský ČK získal v roce 2014 akreditace MŠMT na vzdělávací akce Zdravotník zotavovacích akcí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Základní norma pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním roce jsme zpracovali další žádosti o akreditace vzdělávacích programů pořádaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na základě vyhodnocení byl zaznamenán kladný ohlas účastníků na realizované semináře. Z výsledků evaluačních dotazníků vyplývá, že v rámci semináře na problematiku první pomoci nejvíce zaujal praktický nácvik první pomoci, zejména možnost nácviku na kardiopulmonálních resuscitačních modelech a použití brýlí D.W. Eyes.

Projekt byl propagován po celou dobu realizace: Propagační a informační aktivity měly různou formu - letáky, pozvánky na akce, den otevřených dveří, přednášky, besedy, setkání, facebook, internetové stránky, možnost individuální návštěvy a rozhovoru s koordinátorkou projektu. Veřejnost si tak mohla vybrat zdroj i formu získání informací, která mu nejvíce vyhovuje.


Další foto - viz. galerie První pomoc - aneb sance pro zivot 2016
 


Zdravé stárnutí aneb naproti stáří - závěrečná zpráva k projektu

26. listopadu 2016 v 22:16 |  Aktuality
Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor zdravotnictví

Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary


Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého aktivního stárnutí a umožnění využití nových aktivit. Projekt je určen pro seniory a formou nabídky byly osloveny kluby seniorů. S rostoucím věkem přibývá fyzických i duševních omezení z důvodu fyziologie stárnutí, ale i vlivem společenských stereotypů, který se odráží na pasivitě starých a stárnoucích lidí, kteří se bojí učení nových dovedností i zapojování do nových aktivit. To se odráží i na přístupu k péči o své zdraví. Podpora zdraví a zdravotní informace např. o zdravé výživě mají prokázaný efekt v každém věku. Trénink paměti a další duševní aktivity dokážou zabránit rozvoji demence nebo ho zpomalit. Sociální kontakty a pocit potřebnosti a užitečnosti u starých lidí snižují výskyt deprese a psychiatrických onemocnění.


Součástí projektu je i zdravotní vyšetření - měření krevního tlaku, cukru a měření saturace kyslíku a tepové frekvence. Na konci každé přednášky byl prostor na dotazy.


Program pro seniory spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami, při kterém získají nové informace. Umožní jim získat nové přátele, udržovat kontakty s nimi, pomocí přátel a těchto aktivit pak mohou zůstat aktivními a tím se mohou oddálit známky stárnutí nebo zdravotních problémů. Lépe se vyrovnávají s přibývajícím věkem a především nemocemi. Občané se těší na setkání, poskytují si vzájemné rady, předávají si informace z oblasti zdravotní, sociální, zahrádkaření, zdravé výživy a jiné. Potěšujícím výsledkem je relaxace seniorů, jak fyzická tak psychická, která vede k prodloužení aktivního stárnutí a udržení soběstačnosti co nejdéle. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování.


Další foto - viz. galerie Zdrave starnuti 2016

Výtvarná díla - Vánoční inspirace

21. listopadu 2016 v 23:38 |  Aktuality

Dne 26.11.2016 v 15:00 hodin se uskuteční výtvarné dílny s názvem Vánoční inspirace - výroba adventních věnců aj. dne v sídle OS ČČK K. Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary - Drahovice.


Lektorka : Naďa Kohoutová, občerstvení zajištěno.

Každý si s sebou vezme přízdoby, mašle apod.

Potvrzení účasti do 24.11.2016

Kontakt: misa.sladkova@gmail.com, 722 788 014

Novinky v předlékařské první pomoci

8. listopadu 2016 v 21:15 |  Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 6751/2015-1-317


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace, nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

28.11.2016 (pondělí) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.


Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

24. října 2016 v 21:24 |  Výuka a poskytování první pomoci
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 24343/2016-1
Termín:
04. 11. 2016 (pátek)
Rozsah:
4 vyučovací hodiny (9:30 - 12.45 hod.)
Lektor:
Jaroslav Kaňka
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17,
Karlovy Vary
Cena:
450,- Kč / osoba
Program:
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.
Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.
1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2015 (resuscitační pravidla schválená Evropskou
resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě
2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. uzávěr dýchacích cest cizím tělesem
Cíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů. V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Studium pro asistenty pedagoga - Praha

16. října 2016 v 15:03 |  Nabídka
akreditovaný MŠMT ČR kvalifikační kurz


Kurz je určen pro všechny asistenty pedagoga (MŠ, ZŠ, SŠ), kteří dosud nemají požadovanou kvalifikaci, pro naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a o změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005., dále pro všechny zájemce o tuto zajímavou práci.

Studium je rozloženo do 120 hodin (80 hod. přímá výuka, 40 hod. pedagogická praxe). Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, řešení výchovných a vzdělávacích situací.
Výuka bude probíhat vždy v sobotu a neděli od 9:00 - 16:00 hodin.
Kurz bude ukončen závěrečnou ústní zkouškou, absolventi obdrží osvědčení s celoživotní platností.


Podmínky absolvování kurzu: ukončené SŠ (výuční list nebo maturitní vysvědčení)Místo studia: FAKULTNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SE SPECIÁLNÍ PÉČÍ
ARABSKÁ 681/20
160 00 PRAHA 6


Informace: 731 181 954


Cena: 6 800,- Kč


Začátek výuky: sobota 7. ledna 2017 (rozvrh hodin bude zaslán po přihlášení se na níže uvedený mail)Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, mail.

Studium pro asistenty pedagoga

16. října 2016 v 15:00 |  Nabídka
akreditovaný MŠMT ČR kvalifikační kurz

Kurz je určen pro všechny asistenty pedagoga (MŠ, ZŠ, SŠ), kteří dosud nemají požadovanou kvalifikaci, pro naplnění zákona č. 563/2004 Sb. a o změně vyhlášky Sb. zákonů 317/2005., dále pro všechny zájemce o tuto zajímavou práci.

Studium je rozloženo do 120 hodin (80 hod. přímá výuka, 40 hod. pedagogická praxe). Vzdělávací kurz je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogických věd, psychologie, řešení výchovných a vzdělávacích situací.
Výuka bude probíhat vždy v sobotu a neděli od 9:00 - 16:00 hodin.
Kurz bude ukončen závěrečnou ústní zkouškou, absolventi obdrží osvědčení s celoživotní platností.

Podmínky absolvování kurzu: ukončené SŠ (výuční list nebo maturitní vysvědčení)

Místo studia: OBLASTNÍ SPOLEK ČČK KARLOVY VARY
Kollárova 551/17
360 09 Karlovy Vary


Informace: 602 865 110 Věra Sládková

Cena: 6 800,- Kč

Začátek výuky: sobota 28. ledna 2017
(rozvrh hodin bude zaslán po přihlášení se na níže uvedený mail)Přihlášky: os.cck.kvary@gmail.com

Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, datum narození, adresu, telefon, mail.

Kam dál