Srpen 2010

Ošacovací středisko Českého červeného kříže K. Vary

31. srpna 2010 v 21:13 Informace
Adresa:
Oblastní spolek Českého červeného kříže
Kollárova 551/17
360 09 Karlovy Vary


Provoz ošacovacího střediska a příjem darovaných věcí:
středa 12:30 - 15:30 hodin, ostatní dny + víkend dle telefonické domluvy
- informace 722 788 014, 606 109 918, e-mail: karlovyvary@cervenykriz.eu


Příjem věcí:
- použité sezónní ošacení (dětské a kojenecké, pánské, dámské)
- obuv - nepoškozenou
- drobné domácí potřeby
- ložní prádlo
- ubrusy, záclony, ručníky, utěrky
- dětské hračky, omalovánky, knihy
- školní potřeby
Pomůžete materiálně sociálně potřebným občanům a ochráníte životní prostředí, nepotřebný textil většinou končí v komunálním odpadu.


4. ročník dětské výtvarné soutěže "Bezpečná cesta do školy – školky“

24. srpna 2010 v 19:41 Uskutečněné akce
S blížícím se začátkem školního roku se znovu začíná mluvit o nebezpečí, které hrozí dětem v silničním provozu. Krátce před koncem prázdnin proto karlovarský Červený kříž vyhlásil letní výtvarnou soutěž s názvem "Bezpečná cesta do školy - školky".

Cílem čtvrtého ročníku dětské soutěže, který proběhl 23. srpna v učebně ČK, bylo připomenout nebezpečí na silnicích a ulicích, která hrozí každému, kdo pravidla silničního provozu nedodržuje, a seznámit s pojmy jako jsou policie, hasiči a "záchranka".

Soutěž byla určena pro děti mateřských škol a prvního stupně základní škol. Jejich úkolem bylo nakreslit obrázek, který znázorňuje nebezpečnou situaci. S dětmi jsme si s úspěchem zahráli hry "Obvazování pacičky poslepu" či "Ošetřování se zpěvem", díky čemu se naučily jednoduché a účinné kroky základní první pomoci.

Na závěr proběhlo slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže. Oceněným byly předány diplomy a věcné odměny.

Poděkování – POVODNĚ V ČECHÁCH

14. srpna 2010 v 21:31 Uskutečněné akce

            Karlovarský Červený kříž děkuje spoluobčanům, firmám a všem ostatním, kteří přispěli dary do materiální sbírky na pomoc povodní zasaženým oblastem na Děčínsku.

            Podařilo se shromáždit velké množství čisticích prostředků, dezinfekce, nářadí na úklid, osobních ochranných pomůcek, balené vody, potravin a dalších věcí, které lidé v zaplaveném regionu potřebují.

           Červený kříž si velmi váží této solidarity, dárci si mohou být jisti, že pomohli dobré věci.
Letiště Karlovy Vary s.r.o.

PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary, o.p.s.

Theriaca s.r.o, Lékárna u Zlatého lva Nejdek

Magistrát města, odbor životní prostředí Karlovy Vary

VELTA PLUS EU, s.r.o. Karlovy Vary

OS ČČK Karlovy Vary

Jana Slouková - MBN - Jan Slouka Karlovy Vary

Povodí Ohře, státní podnik (pobočka Karlovy Vary)


Bezplatné dárcovství krve (BDK)

10. srpna 2010 v 20:40 Dárcovství krve
            Bezplatné dárcovství krve patří k hlavním programovým činnostem ČČK, který s transfuzním zařízením spolupracuje při náboru BDK, při propagaci a zajišťuje komplexně oceňování bezplatných dárců krve.
            V uplynulém roce bylo realizováno 10 akcí na oceňování BDK pro okres Karlovy Vary a 4 akce menšího rozsahu zaměřené na propagaci a nábor BDK.
Cílem těchto akcí je pomoci získat nové bezplatné dárce krve především v řadách mladší generace, která by měla nahradit početnou skupinu dárců, kteří v průběhu několika málo let dovrší věku 60 let a nebudou moci již krev darovat.
            Oceňování BDK
·         Medaile prof. Janského, českého objevitele čtvrté krevní skupiny - V roce 2009 bylo oceněno celkem 211 dárců, z nichž získalo 81 dárců bronzovou medaili za 10 bezplatných odběrů, 79 bezplatných dárců získalo stříbrnou medaili za 20 odběrů a 51 dárců získalo zlatou medaili za 40 odběrů.
·         Zlaté kříže 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120 odběrů) - V roce 2009 bylo oceněno tímto vyznamenáním celkem 9 bezplatných dárců krve, z toho 2 dárci krve obdrželi Zlaté kříže 2. třídy a 7 dárců obdrželo Zlaté kříže 3. třídy.
·         V roce 2009 odznak Krůpěj krve získalo 229 nově registrovaných dárců krve
Bezplatné dárcovství krve (BDK)
            Bezplatné dárcovství krve patří k hlavním programovým činnostem ČČK, který s transfuzním zařízením spolupracuje při náboru BDK, při propagaci a zajišťuje komplexně oceňování bezplatných dárců krve.
            V uplynulém roce bylo realizováno 10 akcí na oceňování BDK pro okres Karlovy Vary a 4 akce menšího rozsahu zaměřené na propagaci a nábor BDK.
Cílem těchto akcí je pomoci získat nové bezplatné dárce krve především v řadách mladší generace, která by měla nahradit početnou skupinu dárců, kteří v průběhu několika málo let dovrší věku 60 let a nebudou moci již krev darovat.
            Oceňování BDK
·         Medaile prof. Janského, českého objevitele čtvrté krevní skupiny - V roce 2009 bylo oceněno celkem 211 dárců, z nichž získalo 81 dárců bronzovou medaili za 10 bezplatných odběrů, 79 bezplatných dárců získalo stříbrnou medaili za 20 odběrů a 51 dárců získalo zlatou medaili za 40 odběrů.
·         Zlaté kříže 3. třídy (80 odběrů), 2. třídy (120 odběrů) - V roce 2009 bylo oceněno tímto vyznamenáním celkem 9 bezplatných dárců krve, z toho 2 dárci krve obdrželi Zlaté kříže 2. třídy a 7 dárců obdrželo Zlaté kříže 3. třídy.
·         V roce 2009 odznak Krůpěj krve získalo 229 nově registrovaných dárců krve

Ošacovací středisko

10. srpna 2010 v 20:34 Sociální činnost
Ošacovací středisko oblastního spolku ČČK Karlovy Vary je neziskové pracoviště, účelově provozované k plnění poslání a úkolů ČČK v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Tím se rozumí zejména příjem, ošetřování a výdej obnošeného ošacení a obdobných potřeb sociálně či jinak potřebným osobám. Středisko slouží zároveň jako zázemí pro Humanitární jednotky ČČK k materiálnímu zabezpečení osob postižených přírodními či jinými katastrofami.
Příjem obnošeného ošacení a obdobných potřeb je uskutečňován darováním, tedy bezplatně od dárců. Přijaté ošacení se ve Středisku roztřídí a přehledně uloží, eviduje atd.
                Ošetřování obnošeného ošacení a obdobných potřeb zahrnuje jejich roztřídění podle druhů nebo podle opotřebení, dále jejich vyčištění, uložení, větrání, desinfekce, překládání a další činnosti, které se musí jednorázově nebo průběžně provádět od jejich příjmu až do doby výdeje ze Střediska. Účelem ošetřování je zajistit, aby nedošlo ke zhoršení opotřebení uložených věcí, k jejich znehodnocení nebo porušení hygienických předpisů v důsledku nesprávného skladování.
                Výdejem obnošeného ošacení a obdobných potřeb naplňuje Středisko svůj účel. Bezúplatně se vydává především těmto kategoriím osob a na požadavek, zpravidla písemný, orgánu státní správy nebo samosprávy:
-          osobám sociálně potřebným,
-          osobám, které přišly v důsledku přírodní či jiné katastrofy o svůj majetek,
-          bezdomovcům, uprchlíkům či azylantům,
-          osobám po návratu z výkonu trestu odnětí svobody,
-          osobám ve výkonu trestu odnětí svobody,
-          dalším fyzickým nebo právnickým osobám, které Středisko považuje za potřebné nebo které Středisku prokáží potřebu pomoci.

Požadavek orgánu státní správy nebo samosprávy je současně považován za potvrzení statutu osoby, které jsou následně bezúplatně vydány věci ze Střediska.
Finanční částky, které OS ČČK obdrží za vydané obnošené ošacení, se používají na úhradu nákladů souvisejících s provozováním ošacovacího střediska a dalších činností humanitární povahy.
                Na základě zákonných podmínek v souladu se stanovisky příslušných útvarů Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí se stanoví, že Středisko provozované oblastním spolkem ČČK Karlovy Vary podle této směrnice není živností podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, živnostenský zákon v platném změní. Nejedná se tedy o obchod s obnošeným ošacením.
                Zvláštní pozornost věnujeme také aktivitám pro sociálně slabé občany. Cílem práce je navázat a prohloubit kontakt s osobami společensky znevýhodněnými (bezdomovci, samoživitelé aj.) a následně je motivovat ke změně. Vzdělávací a dopolední volnočasové aktivity přispívají k jejich sociálnímu začlenění. Pořádáme semináře, které jsou určeny rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Cílem je, aby získali základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, a o tom, jak lze těmto stavům předejít. Zároveň obdrží příručku první pomoci, která obsahuje jednoduchý návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci.
Ostatní cílové skupiny (bezdomovci, osoby sociálně potřebné aj.) seznamujeme s problematikou první pomoci vhodnou formou, aby praktickým nácvikem získaly určitou zručnost a zkušenost. Měly by si osvojit myšlenku, že poskytnutí pomoci druhému člověku v nouzi by mělo být samozřejmostí.
                Senioři rádi navštěvují přednášky na téma Zdravé stárnutí, které jsou zaměřeny na relativně zdravé seniory. Samozřejmostí je měření jejich krevního tlaku.
                Řadu akcí pořádáme pro děti (vždy při provozu ve středu dopoledne, aby si rodiče v klidu vybrali potřebné věci), např. s tematikou bezpečnosti na silnici, jak pomoci kamarádům ve školce či škole, při hrách či sportu, rodičům i jiným. Dále připravujeme společenské hry, tanec a zpěv, výtvarnou tvorbu nebo promítání pohádek a filmů.
Tato činnost v ošacovacím středisku je dobrovolná práce 8 členů a dobrovolníků Českého červeného kříže tj. zcela zdarma.
                ČČK Karlovy Vary neprovozuje ošacovací středisko za účelem dosažení zisku, provozování je naopak činností výslovně neziskovou.
V činnosti Střediska musí převažovat poměr bezúplatných výdajů obnošeného ošacení a obdobných potřeb nad výdaji za úplatu. OS ČČK Karlovy Vary si tento poměr stanoví podle minulých období (95 % bezúplatně, 5 % za úplatu) z původního cíle z roku 1990 70 % bezúplatně a 30 % za úplatu.
Dokazují to čísla za posledních 2 roky, tj. rok 2008 - květen 2010:
tabulka

Způsob realizace a časový harmonogram :
Realizace je celoroční. Otevřeno každou středu 9 - 14:30 hodin, ostatní dny + víkend dle telefonické domluvy.