Září 2014

Klub dárců krve

30. září 2014 v 20:02 Aktuality
Klub dárců krve při OS ČČK Karlovy Vary

1. Základní informace
Klub dárců krve (KDK) je zřízen v Karlových Varech od 1.10.2014. Budeme se scházet v pravidelném intervalu, a to minimálně 1x za měsíc.
Cílem klubu je sdružovat zájemce o čestné dárcovství krve, příznivce a zájemce o propagaci čestného dárcovství. Společným zájmem je osobním příkladem, pomocí OS ČČK a vlastní činností na veřejnosti šířit myšlenku čestného dárcovství. Členové klubu využívají svého sdružení k rozšíření možností společné rekreace, výletů a pořádání společenských událostí.
Členskou základnu můžou tvořit muži i ženy ve věku od 18 let.

2. Jak se stát členem
Členem se může stát každý zájemce o naší činnost starší 18 let. Podmínkou je poslat přihlášku na adresu KDK při OS ČČK Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary nebo poslat přihlášku do klubu na emailovou adresu chylojan@seznam.cz

3. Historie klubů dárců v České republice.
Kluby dárců krve existovaly již v době neslavně známé jako socialismus. V době "Něžné revoluce" byly odhaleny i možnosti, které dávaly minulému režimu v ovládání jejich členů nejen pro naplnění cíle čestného dárcovství, ale i ideologických. Pro očištění od této nežádoucí složky bylo vhodné činnost přerušit. Po revoluci našli kluby dárců oporu na OS ČČK a byly zřízeny nové kluby dárců krve. Členská základna klubů nebyla příliš široká a při objasnění všech možností se spíše ještě zúžila. O to více bylo těch, kteří měli skutečný a upřímný zájem o naplnění humanitárního cíle klubu. Kluby si také daly za úkol společnou činností zabezpečit nebo alespoň rozšířit možnosti společné zábavy a vzdělávání.

4. Zapojte se i vy!
U nás v Karlových Varech tento klub až do letošního roku neexistoval. Zapojte se i vy a pojďte s námi pomáhat šířit myšlenku bezpříspěvkového dárcovství krve, společně plánovat výlety, kulturní akce a dále se vzdělávat v této oblasti.


Programová nabídka - informace - kurz 01

7. září 2014 v 15:58

Nabídka výuky poskytování první pomoci

Český červený kříž pořádá odborné kurzy, semináře, modelové simulace pro veřejnost i firmy a další organizace. V našich kurzech vás naučíme základy první pomoci, resuscitace a dalších témat. V krizových situacích rozhodují minuty, které vyžadují okamžitou a rychlou reakci, která může znamenat záchranu lidského života.
Pravidla nejsou vůbec složitá, často lze jednoduchým manévrem zachránit život (např. záklon hlavy k uvolnění dýchacích cest při bezvědomí). Jde o to se s problematikou první pomocí vhodnou formou seznámit, praktickým nácvikem získat zručnost a zkušenost a v případě potřeby mít dobrou vůli pomoci druhému člověku.
Vyberte si z nabídky vzdělávacích akcí, které jsme pro Vás připravili. Naším cílem je nabízet Vám kvalitní vzdělávací akce, reagující na aktuální potřeby. Lektoři jsou zkušení odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti z praxe.
Na základě Vašich požadavků Vám připravíme i vzdělávací akce, které budeme realizovat přímo na vašem pracovišti.
Před zahájením kurzu poskytujeme zdarma studijní materiály.

Přihláška :
Název školení:

Počet účastníků:

Jména a příjmení účastníků:
Vyřizuje:

Telefon, fax:

E-mail:

Kurz můžete uhradit:
 • převodem na účet společnosti
 • po dohodě hotově v den konání kurzu, a to před jeho započetím. Na základě úhrady obdržíte příjmový pokladní doklad.

Naše fakturační adresa:
Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary
Kollárova 551/17
360 09 Karlovy Vary
IČ: 00425966

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo bankovního účtu: 2432341/0100

V případě potřeby můžete vyslat náhradníka, pokud společnosti oznámíte písemně nebo telefonicky jméno náhradníka před konáním kurzu.

01 - První pomoc u dětí při život ohrožujících stavech
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303
Cíl:

Praktické zvládnutí diagnostiky stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dospělých, dětí a stavů po tonutí "Guidelines 2005" a praktické zvládnutí Rautekovy zotavovací polohy (dříve stabilizované) a pochopení jejího významu při poskytování první pomoci.

Obsah:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
- psychologické problémy zachránce a postižených
- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)

2. Zástava masivního krvácení
- charakter krvácení, typy zranění
- nouzové zastavení silného krvácení
- tlakový obvaz (tlakové body)
- zaškrcovadlo a rizika jeho použití
- traumatický šok, protišoková opatření

3. Bezvědomí
- příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy

4. Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění
hrudníku, astma aj.)
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- pneumotorax a jeho ošetření
- podpůrné dýchání

5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- specifika resuscitace kojenců a malých dětí
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Rozsah:
6 vyučovacích hodin

Cena:
590,- Kč / osoba

Programová nabídka - kurzy 02-04

7. září 2014 v 15:57 Výuka a poskytování první pomoci


02 - První pomoc u dětí při úrazech a neúrazových naléhavých stavech

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303

Cíl:

Účastníci získají základní informace o úrazech a neúrazových naléhavých stavech se kterými se můžou setkat kdykoliv doma, ve škole, na ulici či v kolektivu přátel. Naučí se základním zásadám poskytování první pomoci, pozornost je věnována praktické části včetně obvazové technikyObsah:1. První pomoc při úrazech

o poranění hlavy

o poranění páteře a míchy

o poranění hrudníku

o poranění břicha

o poranění pohybového aparátu

o rány

o tepelná poranění

o úraz elektrickým proudem

o tonutí
2. První pomoc při neúrazových naléhavých stavech

o horečka

o stavy dušnosti

o anafylaktický šok

o záchvaty křečí

o mdloba

o cizí těleso v těle dítěte

o bolesti břicha, náhlé příhody břišní


3. První pomoc při otravách

Rozsah:

6 vyučovacích hodinCena:

590,- Kč / osoba03 - Dítě v krizi a první pomoc

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303

Cíl:
Cílem semináře je rozpoznat a stanovit problémové a krizové situace, ve kterých se děti mohou ocitnout. Zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí a možnosti řešení. Vytvořit základní povědomí o první pomoci v oblasti prevence, práva a fungování Zdravotnické záchranné služby.Obsah: 1. Jak řešit vážné problémy s ohledem na děti.
 2. Emoční zhodnocení situace v závislosti na osobnosti dítěte.
 3. Odchylky v prožívání.
 4. Nejvýznamnější negativní emoce dětského věku.
 5. Úzkost a úzkostnost.
 6. Jak ulehčit dětem obtížné životní situace - rozvod, nemoc nebo smrt v rodině, vážný úraz s trvalými následky a další.
 7. Stadia, jimiž děti procházejí (zármutek, vzdor, deprese, vztek).
 8. Jak v krizovém období jednat a na co klást důraz. Upozornění na nejčastější chyby a opomenutí.
 9. Úvod do problematiky první pomoci

- prevence otrav a sebepoškození

- bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace

- Rautekova zotavovací polohaRozsah:

6 vyučovacích hodinCena:

590,- Kč / osoba


04 - Drogy a první pomoc

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303Cíl:

Seznámit s aktuálními výzkumy týkající se kouření tabáku, užívání alkoholu a jiných drog u žáků základních a středních škol. Idetinfikovat rizikové faktory, které mohou spouštět rizikové chování. Informovat o jednotlivých fázích drogové závislosti a možnostech výchovného působení v jednotlivých fázích. Seznámit se základními prvky motivačního rozhovoru a s úkoly motivátora. Informovat o organizacích, které mohou ve spolupráci se školou a s rodinou pomoci při léčbě závislostí. Poskytnout baterii činností, které rozvíjí psychosociální dovednosti žáků a jsou tak prevencí závislostí.

Osvětlit možnosti akutní pomoci. Praktická výuka vede k získání praktických znalostí a

dovedností účastníka.Obsah:

1.Úvod do problematiky závislostí

- aktuální výzkumy kouření tabáku, užívání alkoholu a jiných drog

2. Dospívající a rizikové faktory pro užívání drog

3. Fáze vývoje drogové závislosti

4. Jak vést motivační rozhovor s ohroženým jedincem

5. Možnosti léčby drogově závislých, spolupracující organizace

6. Metody pro nácvik psychosociálních dovedností - rozvoj sebevědomí, sebejistoty,

schopnost řešení konfliktů, asertivní chování

7. První pomoc při předávkování

8.Mdloba

9. Bezvědomí

- příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy

10. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu

Zástava dechu a dechové obtíže

- příčiny

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- podpůrné dýchání

11. První pomoc při otravách

- intoxikace alkoholem

- intoxikace drogami

- intoxikace léky včetně suicidia

Rozsah:

6 vyučovacích hodiny

Cena:

590,- Kč / osoba

Programová nabídka - kurzy 05-08

7. září 2014 v 15:55 Výuka a poskytování první pomoci

05 - Cukrovka - Diabetes mellitus a první pomoc

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303Cíl:

Cílem semináře je seznámit účastníky s kvalitní a účelnou první pomoc, která ovlivní mnohdy výrazně následnou kvalitu života člověka.Obsah:Cukrovka (DM) - příčiny

- příznaky

- projevy nemoci


Základní pojmy - glykémie

- hypoglykémie

- hyperglykémie

- PADÚvod do problematiky první pomociBezvědomí - příčiny bezvědomí

- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého

- stabilizovaná poloha

- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohyZástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace

- určení a příznaky

- ABC sekvence

- resuscitace jedním a dvěma zachránci

- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomuZástava dechu a dechové obtíže

- příčiny

- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"

- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr

- podpůrné dýcháníRozsah:

4 vyučovací jednotkyCena:

450,- Kč / osoba06 - Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765Cíl:


Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování

první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony. Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu " Ochrana člověka za mimořádných situací ". Zařazováni do tohoto typu školení mohou být také učitelky mateřských škol, které při své práci rovněž potřebují znát základy poskytování první pomoci.Obsah:

Školení v rozsahu 20 hodin (školení v rozsahu 12 hodin a rozšířené o nástavbový modul k ZNZZ v rozsahu 8 hodin) je určeno v souladu s pokyny MŠMT výhradně pro pedagogické pracovníky mateřských, základních, středních a vysokých škol.1. Zabezpečení místa nehody

2. Transport zraněného

3. Kontrola životních funkcí

4. Zvládání masivního krvácení

5. Pacient v bezvědomí

6. Zraněný s dýchacími obtížemi

7. Srdeční zástava

8. Postižený se srdečním záchvatem

9. Vážnější spáleniny a krvácející rány

10.Znalosti o hnutí ČK a ČP

11.Poranění pohybového aparátu

12.Záchvatovité stavy

13.Cizí tělesa v těle

14.Křečové stavy

15.Intoxikace

16.Tepelná a chemická popraněníRozsah:

20 vyučovacích jednotekCena:

1150,- Kč / osobaU vzdělávacího programu " Základní norma zdravotnických znalostí " platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP

je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.07 - Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky

Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Cíl:


Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví ( § 11, ods. 1. písm. a ) v platném znění.

Přínos tohoto školení pro pedagogy je přitom daleko širší, neboť získané zdravotnické znalosti a dovednosti uplatňují i při své každodenní práci ve škole i při zájmové mimoškolní činnosti.

Jsou připravováni na výkon funkce zdravotníka na těchto typech rekreačních a zotavovacích akcí :

- školy v přírodě

- lyžařské kurzy a zájezdy pořádané školami

- turistické kurzy a zájezdy pořádané školami

- plavecké kurzy pořádané školami

- letní tábory pořádané školamiObsah:

Školení je v rozsahu 40 hodin, z toho je 21 hodin teorie a 19 hodin praxe.

Norma schválena Usnesením VR ČČK č. 80/2006 ze dne 24.6.2006 ( Výkonná rada ČČK na svém zasedání dne 24.6.2006 usnesením č. 80/2006 schválila novelizaci normy znalostí první pomoci ČČK " Zdravotník zotavovacích akcí " tak, aby plně odpovídala vyhlášce MZ ČR č. 106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., ze dne 24. března 2004 ).


1. Základy složení a funkce lidského těla

2. První pomoc - teoretická část

3. První pomoc - praktická část

4. Péče o nemocné

5. Základy zdravotnické dokumentace

6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

7. Hygiena a epidemiologie

8. Základy záchrany tonoucích


Rozsah:

40 vyučovacích jednotekCena:

2 100,- Kč / osobaU vzdělávacího programu " Zdravotník zotavovacích akcí " platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému DVPP

je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.

08 - Základy záchrany tonoucích


Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303Cíl:

Základní pravidla a techniky záchrany tonoucích včetně praktického nácviku a postupy poskytování první pomoci zejména u tonutí.Obsah:

Seznámit se s nejčastějšími příčinami tonutí. Znát principy technické pomoci tonoucímu a přivolání odborné pomoci. Naučit se dopomoc unavenému plavci a základní postupy tažení postiženého. Umět zajistit základní životní funkce, poskytnout základní laickou resuscitaci a zastavit masivní krvácení, protišoková opatření nebo ošetřit termická poranění, zejména podchlazení.

Rozsah:

6 vyučovacích jednotek (3 hodiny teoretických přednášek a 3 hodiny praktického nácviku v bazénu pod vedením lektorů a plavčíků)

S sebou hygienické potřeby a plavky.Cena:

800,- Kč / osoba

Programová nabídka - kurzy 09-13

7. září 2014 v 15:54 Výuka a poskytování první pomoci
09 - Novinky v předlékařské první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520
Cíl:
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Obsah:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7. Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.
Rozsah:
6 vyučovacích jednotek

Cena:
590,- Kč / osoba
10 - Pedagog a žáci s chronickou chorobou a první pomoc
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133
Cíl:
V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří do výchovně vzdělávacího procesu vstupují s rozličnými zdravotními problémy. Kurz si klade za cíl seznámit pedagogy s adekvátní reakcí na situace při projevech různých onemocnění žáků např. epilepsie, diabetes mellitus, různé typy alergií a podobně.
Témata:
1. Předlékařská pomoc. Příruční lékárna
2. Žák s dg. diabetes mellitus
3. Žák s dg. astma bronchiále
4. Žák s epilepsií
5. Žák s možnou alergickou reakcí
6. Žák s akutním stavem
7. Neodkladná resuscitace
8. Závěrečná souhrnná praxe
Rozsah:
7 vyučovacích jednotek

Cena:
630,- Kč / osoba
11 - Úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133
Cíl:
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.
Rozsah:
6 vyučovacích jednotek

Cena:
590,- Kč / osoba

12 - Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303
Cíl:
Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.
Část první je zaměřena na praktický nácvik KPR podle GL 2010 a druhá část na základy první pomoci u nejčastějších zranění
1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2010 (resuscitační pravidla schválená Evropskou resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě
2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. Uzávěr dýchacích cest cizím tělesem
Rozsah:
4 vyučovacích jednotek

Cena:
450,- Kč / osoba
13 - Zdravý životní styl v oblasti výživy
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 8777/2014-1-319
Cíl:
Seminář je zaměřen na problematiku výživových návyků, rodinných zvyklostí, módních trendů a zdravotních problémů ústících až do onemocnění zvaná bulimie, anorexie, obezita. Problém uvidíme očima rodičů, učitelů, vrstevníků, lékařů. Ovlivňují média náš výběr toho, co nakonec koupíme? Osvětlíme si něco málo z hygieny potravin, s možností aplikace do školních zařízení, jako jsou jídelny, bufety, přesnídávkové pauzy. Pozastavíme se nad problematikou automatů na sladkosti a chipsy. Též nad problematikou wattercoolerů - automatů na pramenitou vodu. Naučíme se, jak číst správně popisky na obalech potravin a též si osvětlíme důležitost státní kontroly nad potravinami, nápoji, potravinovými doplňky, léčivy a léky. Z nejnovějších trendů je třeba zmínit biopotraviny a farmářské trhy. Je kvalita a kontrola těchto potravin úměrná vyšší ceně?
Obsah:
 • Fyziologický, psychologický a společenský význam stravy (stravování nejen jako příjem živin, ale jako společensky a psychologicky významná aktivita)
 • Zdravá strava (optimální složení jídelníčku, prospěšné/škodlivé potraviny)
 • Vliv stravy na vznik civilizačních onemocnění (kardiovaskulární onemocnění, diabetes II. typu, nádorová onemocnění, osteoporóza)
 • Nutriční hodnoty potravin (složení potravin, trojpoměr živin, spotřebitelská orientace na trhu potravin)
 • Nadváha a obezita (důvody vzniku, prevence, zdravé snižování nadváhy)
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, orthorexie, biorexie - rozvoj onemocnění, příznaky, prevence)
 • Vliv médií na životní styl a výživu člověka (kritický pohled na reklamu a mediální sdělení, sociální sítě, časopisy pro mládež)
Rozsah:
4 vyučovacích jednotek

Cena:
590,- Kč / osoba

Programová nabídka - kurzy 14-17

7. září 2014 v 15:52 Výuka a poskytování první pomoci
14 - Prevence vybraných infekčních onemocnění
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 8777/2014-1-319
Cíl:

Předat pedagogům základní informace o HIV/AIDS, pohlavních nákazách a drogových závislostech vč. vývoje v regionu a možnostech testování v Karlovarském kraji.

Obsah:
1. HIV/AIDS -historie,etiologické agens, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie,prevence a profylaxe, vývoj situace, možnosti testování v kraji


2. Pohlavní nákazy

syfilis - historie, etiologické agens, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie,prevence a profylaxe, vývoj situace,

kapavka - historie, etiologické agens, patogeneze, klinický obraz, diagnostika, terapie,prevence a profylaxe, vývoj situace,

chlamydiové infekce - historie, etiologické agens, patogeneze, klinický obraz,diagnostika, terapie, prevence a profylaxe, vývoj situace,


3. Drogová epidemiologie - základnídruhya informace o drogách, rizika užívání, počtyrizikových uživatelů v kraji, intoxikace, výměnný program.

Rozsah:
4 vyučovacích jednotek

Cena:
590,- Kč / osoba

15 - Tepelná poranění

Cíl:

Zdůraznit obrovské riziko ohrožení života člověka, které nastává při rozsáhlých popáleninách. Odlišit první pomoc popálenin méně závažných od popálenin ohrožujících život člověka. Zorientovat účastníky také v problematice poškození sluncem, zdůraznit riziko poranění elektrickým proudem o nízkém napětí a zdůraznit riziko spojené s úrazy vysokým napětím.

Obsah:
1. Prevence popálenin nejen u dětí
2. Popáleniny
3. Úžeh - úpal
4. Uraz elektrickým proudem

Rozsah:
4 vyučovací hodin

Cena:
450,- Kč / osoba


16 - Základní norma zdravotnických znalostí

Cíl:

Cílem je seznámí účastníky se základy laické první pomoci a připravit na situace každodenního života. Obsahem normy jsou základy první pomoci - proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.
Obsah:
1. Zabezpečení místa nehody
2. Transport zraněného
3. Kontrola životních funkcí
4. Zvládání masivního krvácení
5. Pacient v bezvědomí
6. Zraněný s dýchacími obtížemi
7. Srdeční zástava
8. Postižený se srdečním záchvatem
9. Vážnější spáleniny a krvácející rány

Rozsah:
12 vyučovacích jednotky

Cena:
1150,- Kč / osoba

Ověření znalostí:
Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci kurzu prokáže v písemném testu. Po úspěšném složení testu obdrží průkaz o absolvování Základní normy zdravotnických znalostí.
Platnost:
4 roky (1 x za 4 roky povinné doškolení v rozsahu 4 hodin)


17 - Čtyři hodiny pro život
Cíl:
Během čtyř hodin Vás naučíme to nejzákladnější a nejpotřebnější z první pomoci, tak abyste byli schopni se vyrovnat s náhle vzniklými kritickými situacemi ve Vašem okolí. Teorie je omezena na nutné minimum, maximální důraz klademe na praktický nácvik.Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří chtějí znát základy první pomoci, ale naše ostatní kurzy jsou pro ně příliš dlouhé

Obsah:

1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
- vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
- psychologické problémy zachránce a postižených
- kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
- jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)

2. Zástava masivního krvácení
- charakter krvácení, typy zranění
- nouzové zastavení silného krvácení
- tlakový obvaz (tlakové body)
- zaškrcovadlo a rizika jeho použití
- traumatický šok, protišoková opatření

3. Bezvědomí
- příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy

4. Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny (zapadnutí jazyka, cizí těleso, aspirace, popálení-poleptání, poranění hrudníku, astma aj.)
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- pneumotorax a jeho ošetření
- podpůrné dýchání

5. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- specifika resuscitace kojenců a malých dětí
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
-
Rozsah:
4 vyučovací jednotky

Cena:
450,- Kč / osoba

Programová nabídka - kurzy 18-21

7. září 2014 v 15:51 Výuka a poskytování první pomoci
18 - Zdravotník zotavovacích akcí

Cíl:
ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích a školách v přírodě

Obsah:
Školení je v rozsahu 40 hodin, z toho je 21 hodin teorie a 19 hodin praxe.
Norma schválena Usnesením VR ČČK č. 80/2006 ze dne 24.6.2006 ( Výkonná rada ČČK na svém zasedání dne 24.6.2006 usnesením č. 80/2006 schválila novelizaci normy znalostí první pomoci ČČK " Zdravotník zotavovacích akcí " tak, aby plně odpovídala vyhlášce MZ ČR č. 106/2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., ze dne 24. března 2004 ).
1. Základy složení a funkce lidského těla
2. První pomoc - teoretická část
3. První pomoc - praktická část
4. Péče o nemocné
5. Základy zdravotnické dokumentace
6. Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
7. Hygiena a epidemiologie
8. Základy záchrany tonoucích
Rozsah:
40 vyučovacích jednotek

Cena:
2 100,- Kč / osoba

Ověření znalostí:
Získané znalosti a dovednosti absolvent na konci kurzu prokáže v písemném testu z teorie a v ústní zkoušce z teoretických znalostí a praktických dovedností. Po úspěšném složení zkoušek obdrží průkaz o absolvování Zdravotníka zotavovacích akcí.

Platnost:
4 roky (1 x za 4 roky povinné doškolení v rozsahu 8 hodin)19 - První pomoc (základní kurz)


Cíl:
Seznámit posluchače s nejzákladnějšími postupy poskytování první pomoci. Vytvořit základní povědomí o první pomoci v oblasti prevence, práva a fungování Zdravotnické záchranné služby.

Obsah:
1. Kontrola životních funkcí, volání RZP
2. Krvácení vnější - zástava masivního krvácení (tlakový obvaz)
- ošetření povrchových poranění
- cizí těleso v ráně
- krvácení z tělních
3. Krvácení vnitřní - poranění hlavy
- břicha
- poranění hrudníku
4. Bezvědomí
5. Zástava dechu a dechové obtíže
6. Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
7. Šok - formy a příčiny
- stádia šoku
- příznaky šoku
- první pomoc
8. Rautekova zotavovací poloha - diagnostika stavu vědomí
- nácvik Rautekovy zotavovací polohy

Rozsah:
6 vyučovací jednotky (3 hodiny teoretických přednášek a 3 hodiny praktický nácvik)

Cena:
590,- Kč / osoba


20 - Ochrana člověka za mimořádných událostí


Cíl:
Připravit teoreticky posluchače na řešení mimořádných událostí a orientaci v nich.

Obsah:
Rozpoznání varovného signálu "Všeobecná výstraha", komunikovat s tísňovými linkami, připravit evakuační zavazadlo, bezpečně opustit byt a ohrožený prostor. Seznámit se s činností integrovaného záchranného systému a poskytnout první pomoc. Zásady chování při živelných pohromách (povodně, zemětřesení, požáry, laviny, atd.), úniku nebezpečných látek a ochrana před jejich účinky, dále činnost po nálezu podezřelého předmětu.

Rozsah:
6 vyučovacích jednotek
Délka semináře se dá přizpůsobit představám a požadavkům školy

Cena:
680,- Kč / osoba
21 - Školení v rámci BOZP dle § 101 a § 102 ZP

Zajišťujeme odborná školení v oblasti BOZP dle § 101 a § 102 ZP a školení první pomoci.

Nabídka výuky poskytování první pomoci

7. září 2014 v 15:44 Výuka první pomoci pro sociální oblast
Oblastní spolek ČČK Karlovy Vary

je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (2010/1167-I)

V našich kurzech vás naučíme základy první pomoci, resuscitace a dalších témat. V krizových situacích rozhodují minuty, které vyžadují okamžitou a rychlou reakci, která může znamenat záchranu lidského života. Účastník obdrží osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu s celostátní platností.
Název: Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP

Forma: prezenční

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cena: 670,00 KčSeminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.


Obsah semináře:

- úvod do problematiky stáří

- charakteristika stárnutí a stáří

- typické projevy a rysy biologického stárnutí

- typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech

- změny v oblasti percepce

- představení geronto obleku


Cílové kompetence:

Účastníci budou seznámeni:

Pomocí obleku je možné zažít hlavní znaky stáří:

- poškození zraku a sluchu

- zúžení zorného pole

- omezení mobility hlavy a trupu

- ztuhnutí kloubů

- ztráta síly

- omezení smyslů a motoriky


Prostřednictvím interakce těchto omezení se osoba blíží věkovým omezením starších osob - zažívá tím omezení vnímání, pohybu a možností, na který byl zvyklý. A na základě této zkušenosti blíže chápe omezení starších osob a je schopen a má zájem jim více pomoci.


Výsledky studie na základě průzkumu u mediků:

83% díky obleku lépe porozuměla životu starších lidí

90% uvedla, že díky obleku si dokáže sám sebe představit, až bude starý

95% dokáže díky obleku srovnat svůj fyzický stav nyní a ve stáří

Název: Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2014/0927-PC/SP
Forma: prezenční
Rozsah: 7 vyučovacích hodin
Cena: 630,00 Kč

Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.


Zdravé stárnutí aneb naproti stáří

1. září 2014 v 21:50 Uskutečněné akce
Za finanční podpory Karlovarského kraje byl v letošním roce realizován projekt "Zdravé stárnutí anebo naproti stáří". Cílem projektu je zlepšení kvality života, prodloužení období zdravého aktivního stárnutí a umožnění využití nových aktivit. Projekt je určen pro seniory a formou nabídky byly osloveny kluby seniorů

Program pro seniory spočívá v pravidelném setkávání spojené s odbornými přednáškami, při kterém získají nové informace. Umožní jim získat nové přátele, udržovat kontakty s nimi, pomocí přátel a těchto aktivit pak mohou zůstat aktivními a tím se mohou oddálit známky stárnutí nebo zdravotních problémů. Lépe se vyrovnávají s přibývajícím věkem a především nemocemi. Občané se těší na setkání, poskytují si vzájemné rady, předávají si informace z oblasti zdravotní, sociální, zahrádkaření, zdravé výživy a jiné. Potěšujícím výsledkem je relaxace seniorů, jak fyzická tak psychická, která vede k prodloužení aktivního stárnutí a udržení soběstačnosti co nejdéle. Na závěr účastníci obdrželi zdravotně výchovné materiály, příručky a osvědčení o absolvování.

Od 16.4. do 3.9.2014 se uskutečnily vzdělávací akce:
Zásady zdravého stárnutí
První pomoc: Jak poznáte, že je potřeba začít s resuscitací?
Zdravé stárnutí - tělesná a duševní pohoda
Které extrémní hodnoty lze přežít a s jakými následky?
Letecké muzeum Praha
Rady a nápady pro bydlení seniorů

Celkem se k 3.9.2014 do tohoto projektu zapojilo 73 osob z celého regionu.

Součástí projektu je i zdravotní vyšetření - měření krevního tlaku, cukru a měření saturace kyslíku a tepové frekvence. Na konci každé přednášky byl prostor na dotazy.
Plánují se další přednášky v rámci tohoto projektu s tématy např. Úvod do relaxačních technik, Život ohrožující stavy a úrazy u seniorů. Zranění u seniorů jsou v evropských zemích druhou nejvýznamnĕjši příčinou předčasných úmrtí.