Květen 2015

Bezpečnost na silnici 2015

26. května 2015 v 0:05 Uskutečněné akce
Hlavním záměrem této akce je upozornit na dopravní nehodovost a na následky a příčiny dopravních nehod.

Cílem projektu je prohloubit znalosti první pomoci a upozornit na nebezpečí vyplývající z chování nejen ostatních účastníků silničního provozu, ale i svého vlastního. Děti nestačí seznámit pouze s pravidly silničního provozu, musí také získat dostatek praktických zkušeností. A to se podařilo - ať už při deskových hrách nebo při dalších činnostech. Děti měly možnost si zahrát několik deskových her, za pomocí kterých se učily správného chování v silničním provozu a učily se v těchto situacích orientovat, např. hry - "Pomáhej a chraň" (děti si postupně berou hrací karty a hledají vyobrazené věci a osoby na herní desce. Najdou-li je, vyhodnotí, zda se lidé chovají v dané situaci správně či nikoliv), "Takhle ano, takhle ne" (děti na základě kartiček vybírají správné a špatné chování v dopravních prostředcích), "Letadlo" (trénování pravolevé orientace a orientace v prostoru, která je nezbytná pro zajištění bezpečnosti při pohybu dětí v silničním provozu), "Velký učí malého" (děti se seznámí s nejběžnějšími riziky silniční a železniční dopravy a naučí se správnému chování v těchto situacích), "Dobře a špatně" (děti se seznamují s některými ze základních pravidel chování v silniční a železniční dopravě). Asi největší atrakcí ale byly brýle D.W. Eyes. Ten, kdo si brýle vyzkouší, zažije deformaci vidění, ztrátu rovnováhy a nedostatek ovládání, které dělá opilé řidiče a vyznavače tzv. "binge drinking" tak nebezpečné. O vyzkoušení chůze s těmito brýlemi byl velký zájem. Kromě toho si účastníci akce mohli také vyzkoušet ošetření namaskovaných poranění na dobrovolnících a kardiopulmonální resuscitaci na figurínách.

Foto - viz. galerie

Základní principy první pomoci s ohledem na školská zařízení

18. května 2015 v 23:37 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11 823/2013-201-303

Termín:
28. 05. 2015 (čtvrtek)


Rozsah:
4 vyučovací hodiny (9:30 - 12.45 hod.)


Lektor:
Jaroslav Kaňka


Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17,
Karlovy Vary


Cena:
450,- Kč / osoba


Program:
Účastníci se teoreticky seznámí s nejnovějšími poznatky v postupech při poskytování první pomoci.
Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe.


1. První pomoc - Kardiopulmonální resuscitace GL 2010 (resuscitační pravidla schválená Evropskou
resuscitační radou):
a. Zásady poskytování první pomoci, volání ZZS, bezpečnost na místě události
b. Bezvědomí
c. Kardiopulmonální resuscitace - dospělý, dítě

2. První pomoc u stavů bezprostředního ohrožení života
a. Zástava masivního zevního krvácení
b. Vnitřní krvácení a prevence šoku
c. Tonutí
d Úraz elektrickým proudem
c. uzávěr dýchacích cest cizím tělesem


Cíl vzdělávací akce
Cílem semináře je rozšířit teoretické vědomosti a především praktické dovednosti pedagogů. Seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

12. května 2015 v 23:32 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP

Termín konání: čtvrtek 21.05.2015 09:00 - 14:15

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cena: 670,00 Kč

Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.

Obsah semináře:
- úvod do problematiky stáří
- charakteristika stárnutí a stáří
- typické projevy a rysy biologického stárnutí
- typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
- změny v oblasti percepce
- představení geronto obleku

Cílové kompetence:
Pomocí obleku je možné zažít hlavní znaky stáří:
- poškození zraku a sluchu
- zúžení zorného pole
- omezení mobility hlavy a trupu
- ztuhnutí kloubů
- ztráta síly
- omezení smyslů a motoriky

Prostřednictvím interakce těchto omezení se osoba blíží věkovým omezením starších osob - zažívá tím omezení vnímání, pohybu a možností, na který byl zvyklý. A na základě této zkušenosti blíže chápe omezení starších osob a je schopen a má zájem jim více pomoci.

Výsledky studie na základě průzkumu u mediků:
83% díky obleku lépe porozuměla životu starších lidí
90% uvedla, že díky obleku si dokáže sám sebe představit, až bude starý
95% dokáže díky obleku srovnat svůj fyzický stav nyní a ve stáří


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na kurz nás kontaktuje na: misa.sladkova@gmail.com.

Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ)

5. května 2015 v 23:14 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765
Kurz bude zahájen 22.05.2015 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Další část kurzu pokračuje 23.05.2015 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin a 30.05.2015 (sobota) /15:30-18:30.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád nám udělilo akreditaci, č.j.: 38560/2012-201-765 ze dne 30.10.2012.
Základní norma zdravotnických znalostí - celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku.
Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti.

Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu "Ochrana člověka za mimořádných událostí". Cena kurzu činí 1150,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
Informace na tel. čísle 722 788 014.

Termín pro podání přihlášek: 15.05.2015

Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

5. května 2015 v 23:12 Nabídka
akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 38560/2012-201-765

Kurz bude zahájen 22.05.2015 (pátek) /15:30 - 18:30 hodin v učebně OS ČČK Kollárova 17 K. Vary. Druhá část kurzu pokračuje 23.05.2015 (sobota) /09:00 - 17:00 hodin. Další výuka se uskuteční 30.05.2015/15:30-18:30 a 31.05.2015/09:00-17:00, další termíny výuky domluvíme při zahájení kurzu.
Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí - celkový rozsah 40 hodin
je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění.
Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků.
Cena kurzu činí 2 100,- Kč.
Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování.
Informace na tel. čísle 722 788 014.

Termín pro podání přihlášek: 15.05.2015