Září 2015Příprava a sestavení účetní závěrky vybraných účetních jednotek k 31.12.2015

16. září 2015 v 8:53 Nabídka
Seminář vzhledem ke svému charakteru není akreditován MŠMT

Úprava účetní závěrky podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění
2. Účetní případy před sestavením účetní závěrky, aby nebyl porušen požadavek zákona o účetnictví v § 7:
- uplatnění ČÚS 701 - 710
- případy časového rozlišování a dohadné účty,
- použití finančních fondů před sestavením účetní závěrky,
- dokončení inventarizace a vypořádání inventarizačních rozdílů,
1. Finanční kontrola - vnitřní kontrolní systém
- řídící kontrola,
- interní audit
- zpráva o výsledcích finančních kontrol (ve zkráceném rozsahu podle příloh k vyhlášce
416/2004 Sb.)
2. Výpočet a zaúčtování daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 a prokázání, že byla použita úspora daňové povinnosti za rok 2012.
3. Sestavení účetní závěrky, kontrola formální a věcné správnosti, oprava případných účetních chyb.
4. Uzávěrka účetnictví za rok 2015 podle ČÚS 702.
5. Příprava podkladů ke schválení účetní závěrky podle vyhlášky 220/2013
6. Otevření účetního období 2016, změny v legislativě pro rok 2016, pokud budou k dispozici.
7. Diskuse.

Lektor: Ing. Olga Hanzlová
Renomovaná specialistka na účetnictví příspěvkových organizací, lektorka Svazu účetních, lektorka Komory auditorů. Bývalá ředitelka SŠ, autorka řady publikací.
TERMÍN: 30. 10. 2015/9:00-13:30
MÍSTO: Karlovy Vary
Česká školní inspekce Karlovy Vary, Kollárova 15, K. Vary
CENA včetně občerstveni: 850,- Kč
Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 21.10.2015. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Advent a Vánoce přicházejí po roce (aneb od Martina po Matěje)

16. září 2015 v 8:52 Nabídka
akreditována MŠMT č. j. 6751/2015-1-317
DOPORUČENO: učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé - vedoucí školních zájmových
kroužků a klubů
Zaměřeno na konkrétní náměty pro období adventu a Vánoc: připomeneme si některé pranostiky, pořekadla a hry spojené např. se svátky Barbory a Lucie….

Rytmizace, melodizace a pohybové ztvárnění říkadla Anděl Páně i hádanky Přišel k nám bílý kůň.
Připomeneme si písničky Zimní (Sněží, sněží, mráz kolem běží), Sníh(Zima je, zima je cestička bílá je…), Naše kočka… Některé z nich spojíme s pohybem.

Zazpíváme si některé další zimní písničky, které vyšly v časopise Pastelka.

S využitím lehké bílé látky a papírků si uděláme sněhovou chumelenici.

Na zvonkohře si zahrajeme, jak sněží (v pentatonice) i sněhovou vánici(glissando).

Ke svátku sv. Mikuláše si připomeneme říkadla, písničky i hry se zpěvem, vyzkoušíme si tanec čertů tanečníků z Mikulášské pohádky.

Zahrajeme si rytmickou hru k písni Ořechy, Veverka Čiperka, Spokojené veverky.
Ukážeme si, jak mohou zvonit zvonečky na vánočním stromečku: vzestupná a sestupná melodie.

Zazpíváme si pár vánočních koled a vyzkoušíme, že některé z nich lze spojit s pohybem:
Půjdem spolu do Betléma a další.

S pohybem spojíme i vánoční píseň Pavla Jurkoviče Zelenej se jedličko

Píseň Pásli ovce valaši si zahrajeme s doprovodem na zvonkohry dle knížky a CD Hrajeme si ve školce - Portál podzim 2013 a spojíme s pohybem.

Lidovou písničku Fanfnoch doprovodíme hrou na "fanfrnoch" vyrobený z kelímku od jogurtu.
Do nového roku si většinou přejeme hodně zdraví a štěstí.

Hra Kruh splněných přání a sluchová hra Štěstí.
Svátek tří králů, Hromnice, Masopust, svátek svatého Matěje.
V průběhu akce bude prostor na zodpovězení dotazů, výměnu zkušeností účastníků.


LEKTORKA: Eva Hurdová Publikační činnost:
Od roku 1999 pravidelně připravuje některé stránky pro dětský časopis PASTELKA.
Autorkou textu v PASTELCE speciál (ilustrace Edita Plicková) z července r. 2007, která přináší náměty pro pohybové a další aktivity s využitím lahviček od Actimelu: S kamarády nebo sami hrajeme si s lahvičkami.
Autorkou několika metodických listů, vydaných v Katalogu forem a metod práce KAFOMET v nakladatelství INFRA.
Spoluautorkou (společně s dr. J. Cardovou) Psychomotorických her v MŠ, vydaných v Metodických listech pro předškolní vzdělávání RAABE.
TERMÍN: 6.10.2015/10:00-14:00

MÍSTO: Karlovy Vary
Karlovy Vary, SPgŠ, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, Lidická 40
CENA včetně občerstveni: 600,- Kč

Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 28.9.2015. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek 09/2015

16. září 2015 v 8:50 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP
Termín konání: pátek 25.09.2015 09:00 - 14:15
Rozsah: 7 vyučovacích hodin
Cena: 670,00 Kč
Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.
Obsah semináře:
- úvod do problematiky stáří
- charakteristika stárnutí a stáří
- typické projevy a rysy biologického stárnutí
- typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
- změny v oblasti percepce
- představení geronto obleku
Cílové kompetence:
Pomocí obleku je možné zažít hlavní znaky stáří:
- poškození zraku a sluchu
- zúžení zorného pole
- omezení mobility hlavy a trupu
- ztuhnutí kloubů
- ztráta síly
- omezení smyslů a motoriky
Prostřednictvím interakce těchto omezení se osoba blíží věkovým omezením starších osob - zažívá tím omezení vnímání, pohybu a možností, na který byl zvyklý. A na základě této zkušenosti blíže chápe omezení starších osob a je schopen a má zájem jim více pomoci.
Výsledky studie na základě průzkumu u mediků:
83% díky obleku lépe porozuměla životu starších lidí
90% uvedla, že díky obleku si dokáže sám sebe představit, až bude starý
95% dokáže díky obleku srovnat svůj fyzický stav nyní a ve stáří
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na kurz nás kontaktuje na: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách 09/2015

15. září 2015 v 0:01 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2014/0927-PC/SP


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

23.09.2015 (středa) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první pomoci 09/2015

14. září 2015 v 23:58 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

23.09.2015 (středa) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Výchovné problémy a jejich řešení v rámci školní třídy

14. září 2015 v 23:41 Nabídka
akreditována MŠMT č. j. 14058/2015-1-514
DOPORUČENO: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové
Seznámení s principy a mechanismy vzniku negativního chování a tím i výchovných problémů při školní práci a využití těchto poznatků k preventivnímu působení proti vzniku výchovných problémů. Seznámení s možnostmi aktuálního řešení výchovných problémů, posouzení možností, kdy může učitel řešit stávající problém sám a kdy už je třeba si vyžádat odbornou pomoc - seznámení s možnostmi konkrétní odborné pomoci.
- mechanismy vzniku negativního chování u dětí (agrese verbální i fyzická, šikana, ostrakismus, opoziční vzdor, lhaní, podvádění atd.) - možnosti preventivních zásahů a řešení
- osobnostní charakteristiky a typy dětí, u kterých může nevhodné chování vznikat a typologie jejich "obětí" - možnosti preventivních zásahů
- osobnostní charakteristiky učitele, které mohou být spouštěčem negativního chování u dětí - možnosti preventivních zásahů
- možnosti předcházení negativnímu chování dětí a možnosti řešení výchovných problémů a konfliktních situací (včetně spolupráce s rodinou, dalšími odborníky a institucemi zabývající se problematikou výchovných problémů)

LEKTORKA: PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

  • pedagogická praxe v základním a speciálním školství
  • poradenská praxe (PPP pro Prahu 10, PPP pro Prahu 1, 2 a 4)
  • praxe školního psychologa ve školách zaměřených na práci s žáky
  • lektorská činnost (HTF UK, DYS-centrum Praha, Portál Praha, IPPP, pedagogická centra)
  • publikační činnost (nakladatelství D+H, Grada, Portál, J. Raabe)

TERMÍN: 1.10.2015/10:00-14:00


MÍSTO: Karlovy Vary, Kollárova 551/17

CENA včetně občerstveni: 700,- Kč
Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 24.9.2015. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

9. září 2015 v 21:21 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP
Termín konání: pátek 18.09.2015 09:00 - 14:15
Rozsah: 7 vyučovacích hodin
Cena: 670,00 Kč
Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.
Obsah semináře:
- úvod do problematiky stáří
- charakteristika stárnutí a stáří
- typické projevy a rysy biologického stárnutí
- typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
- změny v oblasti percepce
- představení geronto obleku
Cílové kompetence:
Pomocí obleku je možné zažít hlavní znaky stáří:
- poškození zraku a sluchu
- zúžení zorného pole
- omezení mobility hlavy a trupu
- ztuhnutí kloubů
- ztráta síly
- omezení smyslů a motoriky
Prostřednictvím interakce těchto omezení se osoba blíží věkovým omezením starších osob - zažívá tím omezení vnímání, pohybu a možností, na který byl zvyklý. A na základě této zkušenosti blíže chápe omezení starších osob a je schopen a má zájem jim více pomoci.
Výsledky studie na základě průzkumu u mediků:
83% díky obleku lépe porozuměla životu starších lidí
90% uvedla, že díky obleku si dokáže sám sebe představit, až bude starý
95% dokáže díky obleku srovnat svůj fyzický stav nyní a ve stáří
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na kurz nás kontaktuje na: misa.sladkova@gmail.com.

Freddie mezi parohy

8. září 2015 v 22:15 Uskutečněné akce
Koncem května proběhla na myslivecké střelnici Vojenských lesů a statků ČR, s.p., tradiční přehlídka trofejí, které zaměstnanci a hosté v loňské sezóně ulovili. A jak je již dobrým zvykem, byl jsem při tom i já. "Kosti" mě, pravda, moc nezajímají, ale můj průvodce je nimrod a navíc zajišťuje na této akci zdravotnický dohled, kdyby náhodou… No, mezi námi, spíš zájemcům - zejména z řad školní mládeže - působí drobná krvavá poranění (samozřejmě z těsta a medovky) a dohlíží na to, aby do mě bušili a funěli pokud možno podle nejnovějších postupů KPR a podává k tomu zasvěcený výklad. Potkal jsem tu spoustu známých tváří ale i mnoho nových kamarádů, kteří si na mě zařádili… Aha, já se ještě nepředstavil? Freddie jméno mé, Freddie Fantom z Oblastního spolku ČČK Karlovy Vary :-)

Podle vzpomínek Freddieho zapsal Vlk

Pedagog a žáci s chronickou chorobou a první pomoc

7. září 2015 v 23:25 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133
Termín:
23. 09. 2015 (středa) / 9:00 - 14:15
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
630,- Kč / osoba
V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří do výchovně vzdělávacího procesu vstupují s rozličnými zdravotními problémy. Kurz si klade za cíl seznámit pedagogy s adekvátní reakcí na situace při projevech různých onemocnění žáků např. epilepsie, diabetes mellitus, různé typy alergií a podobně.
Témata:
1. Předlékařská pomoc. Příruční lékárna
2. Žák s dg. diabetes mellitus
3. Žák s dg. astma bronchiále
4. Žák s epilepsií
5. Žák s možnou alergickou reakcí
6. Žák s akutním stavem
7. Neodkladná resuscitace
8. Závěrečná souhrnná praxe


Cíl vzdělávací akce
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či
života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Bezpečná cesta do školy/školky 2015

7. září 2015 v 8:41 Uskutečněné akce
Letošní ročník výtvarné soutěže Bezpečná cesta do školy-školky nás překvapil nejen množstvím přihlášených prací, ale i jejich kvalitou. Bylo proto těžké vybrat několik vítězů. Slavnostní vyhodnocení a převzetí cen se uskuteční již tradičně v září - ve Světový den první pomoci.
Děkujeme všem dětem a přejeme jim bezpečnou cestu do školy či školky.


Novinky v předlékařské první pomoci v sociálních službách

7. září 2015 v 8:37 Nabídka

Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2014/0927-PC/SP


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

14.09.2015 (pondělí) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Novinky v předlékařské první pomoci

7. září 2015 v 8:37 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 27334/2012-25-520


Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Výuková norma život zachraňujících úkonů, novinky v oblasti resuscitace (GUIDELINES 2010), nejdůležitější aktualizované postupy život zachraňujících úkonů.
Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů

Termín:

14.09.2015 (pondělí) 9:00-13:30

Lektor :
Jaroslav Kaňka, záchranář, akreditovaný lektor první pomoci
Místo konání :
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena :

590,-- Kč
Témata:
1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci.
2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění.
3. Bezvědomí a zástava životních funkcí.
4. Šokové stavy, pneumotorax.
5. Poranění pohybového aparátu.
6. Tepelná poškození organismu.
7.Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc.
8. Závěrečná souhrnná praxe - řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.

V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

„MASH“ u Potůčků. Děti se zdokonalovaly v první pomoci i o prázdninách

6. září 2015 v 12:39 Uskutečněné akce
Letním soustředěním v táborové základně Laguna v Luhách u Potůčků si letošní prázdniny zpříjemnily děti z Karlovarska, které se zajímají o první pomoc.

V posledním červencovém týdnu se jich do typického ležení MASH, kde se stanuje ve vojenských stanech, sjely dvě desítky. Účastníci Oblastního studijního střediska Českého červeného kříže se nacházeli uprostřed přírody - tábořiště se nachází na území dnes již zaniklé osady Luhy ve výšce cca 880 metrů nad mořem.

Cílem a náplní bylo jako každý rok stmelení kolektivu, zvýšení fyzické kondice a seznámení se s dalšími dovednostmi v první pomoci na pevnině či ve vodě. Na děti čekala také řada sportů a aktivit - pěší výlety, složení přísahy "Desatero zlatokopa", hlavolamy nebo výroba triček, a nechyběly ani typické táborové činnosti, například oheň nebo zpěv.
Červencové počasí nám přálo, a tak jsme si užili spoustu legrace a her...