Březen 2016

Pedagog a žáci s chronickou chorobou a první pomoc

30. března 2016 v 1:10 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133

Termín:
11. 04. 2016 (pondělí) / 9:30 - 14:45
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci


Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary


Cena:
630,- Kč / osoba


V současné době se pedagog ve své práci stále častěji setkává s žáky, kteří do výchovně vzdělávacího procesu vstupují s rozličnými zdravotními problémy. Kurz si klade za cíl seznámit pedagogy s adekvátní reakcí na situace při projevech různých onemocnění žáků např. epilepsie, diabetes mellitus, různé typy alergií a podobně.


Témata:
1. Předlékařská pomoc. Příruční lékárna
2. Žák s dg. diabetes mellitus
3. Žák s dg. astma bronchiále
4. Žák s epilepsií
5. Žák s možnou alergickou reakcí
6. Žák s akutním stavem
7. Neodkladná resuscitace
8. Závěrečná souhrnná praxe


Cíl vzdělávací akce
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či
života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.


V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.

Autorita pedagoga jako součást profesní kompetence

30. března 2016 v 0:19 Nabídka
akreditována MŠMT č. j. 6751/2015-1-317


Program je orientován na řešení otázek typu: Co podmiňuje, že jsme lidmi přijímáni, že nás respektují, že nám důvěřují? Co rozvíjí naši přirozenou autoritu, co ji podporuje a co ji napomáhá udržovat? Jaké projevy jednání pedagoga jeho autoritu podlamují? Co je vůbec autorita, jaké jsou její znaky a druhy? Na čem závisí autorita a co ji oslabuje? Kdo je nositelem autority ve skupině a jaké mohou být vztahy mezi formální a neformální autoritou? Významná je pro profesi pedagoga jeho kvalifikace, odborné znalosti, osobnostní rysy, výsledky práce i vnější upravenost. Přirozená autorita pedagoga je předpokladem jeho výchovné práce. Autoritu však obtížně získáváme, ale velmi snadno ji můžeme ztratit. Není dána pouze funkcí a sociální rolí, ale je nutné ji neustále rozvíjet a upevňovat.


• Sociální kompetence jako významný předpoklad autority
• Dvojí přístup k autoritě a její sociální podmíněnost
• Osobnost nositele autority
• Komunikace jako předpoklad porozumění v pedagogické interakci
• Kritika a její zvládání v sociálním vztahu
• Odolnost vůči zátěži a zvládání konfliktů
• Prevence stresu a syndromu vyhoření
• Rozvíjení zdravého sebevědomí pedagoga


LEKTORKA: Prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.


TERMÍN: 20. dubna 2016/10:00-16:00


MÍSTO: Karlovy Vary, Kollárova 551/17


CENA včetně občerstveni: 850,- Kč


Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 11.04.2016. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Rodina, televize a digitální zařízení

30. března 2016 v 0:16 Nabídka
akreditována MŠMT č. j. 35915/2015-1-919


Právě vyrůstá první generace dětí, která s digitálními zařízeními vyrostla. Digitální zařízení jsou tedy technologickou novinkou, kterou veřejnost vítá s nadšením a očekáváním jen pozitiv. Teprve s lety přichází rozčarování a zjištění prostého faktu, že s těmito zařízeními neumíme zacházet a neumíme jim vymezit místo v našich životech. Výsledkem je jejich nadužívání a nelátková závislost. U chlapců především na hrách, u dívek spíše na sociálních sítích.
Televizní reklama, která je zacílená na děti, má svá specifika (styl i dobu vysílání) a dospělí ji mají sklon buď nevidět, nebo podceňují její vliv na děti, protože jim dospělým připadá neškodná (hloupá).


Účastníci se seznámí s tzv. nelátkovými závislostmi a prací s abstinenčními příznaky. Pochopí záludné projevy spánkové karence (deprivace), které nadužívání digitálních zařízení provází. Seznámí se mechanismem vzniku a podstaty nelátkových závislostí.


Seznámí se s alternativními strategiemi, které mohou kompenzovat závislost na DZ. Zejména podporu četby. Rozdíl mezi hlubokým a povrchním čtení a funkcí tzv. rodinných příběhů (family narratives). Osvojí si argumenty nutné pro motivování rodičů, kteří zanedbávají výchovu či podceňují dopad nadužívání DZ.
Účastníci získají návody a praktická doporučení, jak pro náplň vyučování informačních technologií, ale i pro komunikaci s rodiči v souvislosti s DZ - jak nastavit pravidla, aby děti nebyly poškozováni přemírou DZ


Lektor: PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. - psycholog, psychoterapeut a publicista


TERMÍN: 26. dubna 2016/9:30-14:00


MÍSTO: Karlovy Vary, Kollárova 551/17


CENA včetně občerstveni: 750,- Kč


Pokud máte o seminář zájem, můžete se přihlásit na e-mail os.cck.kvary@gmail.com, případně telefonicky na tel. čísle 602 865 110. Přihlašujte se, prosím, do 18.04.2016. Vaše přihlášení je platné v momentě, kdy dostanete potvrzení o přijetí. O případných změnách týkajících se tohoto semináře lze informovat jen ty, kteří se na něj přihlásili.
Do přihlášky uveďte své celé jméno, titul, datum narození a fakturační údaje.

Úvod do problematiky seniorského věku a geronto oblek

17. března 2016 v 20:32 Nabídka
Akreditovaný vzdělávací program MPSV: 2015/0182-PC/SP
Termín konání: čtvrtek 31.03.2016 09:00 - 14:15
Rozsah: 7 vyučovacích hodin
Cena: 670,00 Kč
Seminář je zaměřen na změny osobnosti související se stářím. Účastníci se seznámí s procesem stárnutí. Pocity seniorů či osob těžce nemocných lze pochopit vyzkoušením geronto obleku. Jedná se o specifickou pomůcku, pomoci níž lze navodit iluzi stáří a nemoci. Vlastní oblek, o váze asi 16,5 kg, je složen z několika komponentů, které simulují zhoršené vidění, nedoslýchavost, omezenou pohyblivost, ztížené dýchání, narušenou jemnou motoriku, úbytek svalové síly, ztuhlost kloubů a celkově pocit závislosti. Právě osobním vyzkoušením geronto-obleku lze lépe pochopit pocity seniorů či osob těžce nemocných. Tento jedinečný projekt byl poprvé realizován ve Švýcarsku a Rakousku a nyní se postupně dostává i do České republiky.
Obsah semináře:
- úvod do problematiky stáří
- charakteristika stárnutí a stáří
- typické projevy a rysy biologického stárnutí
- typické změny v psychické oblasti a intelektových schopnostech
- změny v oblasti percepce
- představení geronto obleku
Cílové kompetence:
Pomocí obleku je možné zažít hlavní znaky stáří:
- poškození zraku a sluchu
- zúžení zorného pole
- omezení mobility hlavy a trupu
- ztuhnutí kloubů
- ztráta síly
- omezení smyslů a motoriky
Prostřednictvím interakce těchto omezení se osoba blíží věkovým omezením starších osob - zažívá tím omezení vnímání, pohybu a možností, na který byl zvyklý. A na základě této zkušenosti blíže chápe omezení starších osob a je schopen a má zájem jim více pomoci.
Výsledky studie na základě průzkumu u mediků:
83% díky obleku lépe porozuměla životu starších lidí
90% uvedla, že díky obleku si dokáže sám sebe představit, až bude starý
95% dokáže díky obleku srovnat svůj fyzický stav nyní a ve stáří
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na kurz nás kontaktuje na: misa.sladkova@gmail.com.

Cukrovka - Diabetes mellitus a první pomoc

17. března 2016 v 20:05 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 11823/2013-201-303
Termín:
30. 03. 2016 (středa) / 9:00 - 12:15
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
450,- Kč / osoba
Program:
Cukrovka (DM) - příčiny
- příznaky
- projevy nemoci
Základní pojmy - glykémie
- hypoglykémie
- hyperglykémie
- PAD

Úvod do problematiky první pomoci
Bezvědomí - příčiny bezvědomí
- zjištění stavu vědomí, kontrola postiženého
- stabilizovaná poloha
- praktický nácvik trojitého manévru a stabilizované polohy
Zástava oběhu - kardiopulmonální resuscitace
- určení a příznaky
- ABC sekvence
- resuscitace jedním a dvěma zachránci
- praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace na fantomu
Zástava dechu a dechové obtíže
- příčiny
- zapadnutí jazyka - záklon a "trojitý manévr"
- cizí tělesa v dýchacích cestách - Heimlichův manévr
- podpůrné dýchání
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.


Úrazy dětského věku, jejich prevence a první pomoc

1. března 2016 v 22:19 Výuka a poskytování první pomoci
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT: 472/2014-1-133
Termín:
14. 03. 2016 (pondělí) / 9:00 - 13:30
Lektor:
Jaroslav Kaňka, záchranář, lektor první pomoci
Místo konání:
Učebna OS ČČK Kollárova 17, Karlovy Vary
Cena:
590,- Kč / osoba
Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
Úrazy jsou nejčastější příčinou úmrtnosti dětí a významně se podílejí také na dětské nemocnosti. Každoročně v ČR kvůli úrazu přibližně 300 dětí zemře, 3000 dětí je po úrazu invalidních, 30 000 dětí je pro úraz hospitalizováno, 450 000 dětí je ambulantně ošetřeno a kolik úrazů, které nevyžadují lékařské ošetření, se doopravdy stane, to nevíme.
Témata:
1. Zabezpečení místa nehody, kontrola životních funkcí, volání RZP
· vlastní bezpečnost zachránce - kontakt s krví, masky, resuscitační roušky
· psychologické problémy zachránce a postižených
· kontrola životních funkcí (stav vědomí, dýchání, oběh, celková revize)
· jak správně volat RZP (obsah, postup, problémy 155x112)
2. První pomoc při úrazech
· poranění hlavy
· poranění páteře a míchy
· poranění hrudníku
· poranění břicha
· poranění pohybového aparátu
· rány
· tepelná poranění
· úraz elektrickým proudem
· tonutí
3. Neodkladná resuscitace
· Postižený v bezvědomí
· Hlavní příčiny bezvědomí
· Dýchání, stav vědomí, kontrola postiženého
· Uvolnění dýchacích cest (záklon hlavy a předsunutí brady)
· Stabilizovaná poloha
· Srdeční zástava
· Určení a příznaky
· Polohování, volání RZP
· Resuscitace dospělých
· Resuscitace kojenců a malých dětí
Cíl vzdělávací akce
Cílem kurzu je přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte a jak lze těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý návod jak tyto situace
řešit - jak postupovat v rámci první pomoci po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve
škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Interaktivní kurz je zaměřený na prevenci úrazů a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace.
V případě zájmu o bližší informace nebo přihlášení na daný kurz nás kontaktujte na email: misa.sladkova@gmail.com.